*

bookramping

When an author is or publisher writes favorable book reviews about their own work and sends them into an online bookseller for posting on the site.

bookramping
Khi một tác giả hay nhà xuất bản viết các bài điểm sách tán thành về tác phẩm của họ và gởi chúng đến một cửa hàng sách trực tuyến để gởi trên site.


Published:

PAGE TOP ↑