*

boot failure

The inability to locate and/or read the operating system from the designated disk.

boot failure
Khả năng không thể định vị và/hoặc đọc hệ điều hành từ đĩa đã chỉ định.


Published:

PAGE TOP ↑