*

boot record

The first track on an IBM PC-compatible disk (track 0). After you turn on the power, the boot-up software in ROM instructs the computer to read this track to begin loading MS-DOS. See boot and boot sector.

rãnh ghi khởi đông
Rãnh đầu tiên (rãnh 0) trên các loại đĩa tương thích với IBM PC. Sau khi bật mở máy. phần mềm khởi động trong ROM sẽ ra lệnh cho máy tính đọc khối dữ liệu đầu tiên trên rãnh này và nạp vào máy bất kỳ chương trình nào mà tìm thấy ở đây. Xem bootboot sector.


Published:

PAGE TOP ↑