*

boot ROM

A memory chip that allows a workstation to be booted from the server or other remote station.

boot ROM
Một chip bộ nhớ cho phép một trạm làm việc được khởi động tứ server hay trạm từ xa khác.


Published:

PAGE TOP ↑