*

boot sector

An area on disk (usually the first sectors in the first disk partition) reserved for the operating system. On startup, the computer looks in the boot sectors for the operating system, which must be loaded first.

boot sector
Một vùng trên đĩa (thường là các sector đầu tiên trong partition đĩa đầu tiên) được dành riêng cho hệ điều hành. Khi khởi động, máy tính tìm kiếm trong các sector khởi động để tìm ra hệ điều hành, vốn phải được tải đầu tiên.


Published:

PAGE TOP ↑