*

boot virus

A virus written into the boot sectors of a floppy is booted, it infects the system. For example, the Microlangelo virus, which destroys data on March 6th, Michelangelo’s birthday, infects a computer is turned back on.

boot virus
Một virus được ghi vào các sector khởi động của một đĩa mềm. Nếu đĩa mềm được khởi động, nó làm nhiễm hệ thống. Ví dụ, virus Michelangelo vốn tiêu hủy dữ liệu vào ngày 6 tháng 3, ngày sinh của Michelangelo, làm nhiễm một máy tính nếu đĩa mềm virus được để lại trong ổ đĩa và vô ý được khởi động khi máy tính được mở trở lại.


Published:

PAGE TOP ↑