*

BootP(BOOTstrap Protocol)

A low-level TCP/IP protocol used by a diskless workstation or network computer (NC) to boot itself from the network. BootP enables the station to determine its own logical IP address upon startup.

BootP(BOOTstrap Protocol)
Một giao thức TCP/IP mức dộ thấp được sử dụng bởi một trạm làm việc không sử dụng đĩa hay máy tính mạng (NC) để tự khởi động từ mạng. BootP cho phép trạm xác định địa chỉ IP logic riêng của nó khi khởi động.


Published:

PAGE TOP ↑