*

Borland C++

A C and C++ compiler from Borland for DOS and Windows applications. Its debugger supports Windows programs written in Microsoft C.

Borland C++
Một trình biên dịch C và C++ từ các trình ứng dụng Borland for DOS và trình ứng dụng Windows. Bộ gỡ rối của nó hỗ trợ các chương trình Windows được viết trong Microsoft C. Nó bao hàm các framework trình ứng dụng dành cho Windows (ObjectWindows) và DOS (Turbo Vision). Borland C++ for OS/2 cũng có sẵn.


Published:

PAGE TOP ↑