*

Borland(Borland International, Inc., Scotts Valley, CA, www.borland.com)

A personal computer software company founded in 1983 by Philippe Kahn. It specializes in programming languages and database management systems.

Borland(Borland International, Inc., Scotts Valley, CA, www.borland.com)
Một công ty phần mềm máy tính được thành lập vào năm 1983 bởi Philippe Kakn. Nó chuyên về các ngôn ngữ lập trình và các hệ thống cơ sở dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑