*

bot(slang)

This is a utility program that performs a routine task similar to and often indistinguishable from an agent Bots are used by search engines as a means of finding information on the Internet. Bots follow the links found in Web pages; they then report back in list form. Bot is derived from the term robot.

bot(từ lóng)
Đây là một chương trình tiện ích thực hiện một tác vụ thường ngày tương tự như và thường không thể được phân biệt với một tác nhân. Các bot được sử dụng bởi các công cụ tìm kiếm làm một phương tiện để tìm thông tin trên Internet. Các bot theo sau các liên kết được tìm thấy trong các trang web; sau đó chúng báo cáo trở lại theo dạng danh sách. Bot bắt nguồn từ thuật ngữ robot.


Published:

PAGE TOP ↑