*

bottleneck

A bottleneck is a point in a process that causes the system to slow down or stop. For example, if an ISP runs Internet access at 56 Kbps but the user’s modem only works at a maximum of 14.4 Kbps, then the slow modem could be said to be creating a bottleneck.

đường tắc nghẽn
Đường tắc nghẽn là một điểm trong một tiến trình làm cho hệ thống chạy chậm đi hoặc ngừng lại. Ví dụ, nếu một ISP chạy cuộc truy cập Internet với tốc độ 56 Kbps nhưng modem của người dùng chỉ hoạt dộng với tốc độ tối đa là 14.4 Kbps, thì người ta có thể nót rằng modem chậm tạo ra một đường tắc nghẽn.


Published:

PAGE TOP ↑