*

bounding box

This box is used in graphics to limit the size and shape of the image that it contains It usually consists of dotted or flashing lines when the object is selected. The box can be stretched, shrunk, or re-shaped as desired. The lines disappear once the object is deselected.

hộp biên
Hộp này được sử dụng trong đồ họa để giới hạn kích cỡ và hình dạng của ảnh mà nó chứa. Nó thường gồm các đường chấm hay đường nhấp nháy khi đối tượng được chọn. Hộp có thể được kéo giãn, thu nhỏ hay được định dạng lại như mong muốn. Các đường biến mất một khi đối tượng được chọn.


Published:

PAGE TOP ↑