*

bowl

In typography, the curved strokes that enclose or partially enclose the counter, such as the blank space inside the letter a or o.

bowl
Trong lĩnh vực ấn loát, đây là các nét cong bao bọc toàn bộ hay một phần những cho trống của một số con chữ, như khoảng trống bên trong chữ A hoặc chữ O chẳng hạn.


Published:

PAGE TOP ↑