*

braces

Braces is a term commonly applied to curly brackets {} that are found on the standard keyboard. Larger braces, of the kind that are used to link together two or more lines, are available on the drawing autoshape menu.

braces
Các dấu ngoặc là một từ thường được áp dụng vào các dấu ngoặc móc {} trên bàn phím chuẩn. Các dấu ngoặc lớn hơn dùng để liên kết hai hay nhiều dòng với nhau. Có sẵn trên menu autoshape bản vẽ.


Published:

PAGE TOP ↑