*

brackets

There are three bracket (or parentheses) types on standard computer keyboard: rounded bracket (), square brackets [], and curlybrackets or braces{}.

dấu ngoặc đơn
Có ba loại dấu ngoặc đơn trên một bàn phím máy tính chuẩn: dấu ngoặc tròn (), dấu ngoặc vuông [], và dấu ngoặc móc {}.


Published:

PAGE TOP ↑