*

branch control structure

A control structure that tells a program to branch to a set of optical instructions which come into play only if a specified condition is met. For example, if a program detects that a vital data file has been irretrievably corrupted, the program branches to an on-screen message that says a The file you want to open is corrupted. Don’t worry, be happy! Synonymous with selection. See case branch control structure, and IF/THEN/ELSE.

cấu trúc điều khiển rẽ nhánh
Trong lập trình máy tính, đây là một cấu trúc điều khiển ra lệnh cho chương trình rẽ sang dãy điều kiện xác định nào đó. Ví dụ, nếu chương trình phát hiện thấy một tập tin dữ liệu quan trọng đã bị hỏng sẽ nhánh sangg động tác hiển thị thông báo “The file you want to open í corrupted”. Đồng nghĩa với selection. Xem control structure, và IF/THEN/ELSE.


Published:

PAGE TOP ↑