*

branch

(1)Same as GOTO.

(2)A connection between two blocks in a flowchart or two nodes in a network.

ổ đĩa khởi động
(1) Tương tự như GOTO.

(2) Một nối kết giữa hai khối trong một lưu đồ hay hai nút trong một mạng.


Published:

PAGE TOP ↑