*

braze

To solder using metals with a very high melting point, such as with an alloy of zinc and copper.

ổ đĩa khởi động
Để hán bằng cách sử dụng các kim loại vơi một điểm nóng chảy rất cao, chẳng hạn như với một hợp kim gồm có đồng đỏ và kẽm.


Published:

PAGE TOP ↑