*

break key

A key that is pressed to stop the execution of the current program or transmission.

break key
Một phím được nhấn để ngưng thực thi chương trình hiện hành hay sự truyền tải.


Published:

PAGE TOP ↑