*

breakout box

A device inserted into a multiple-line cable for testing purposes that provides an external connecting point to each wire. A small LED may be attached to each line, which glows when a signal is present.

breakout box
Một thiết bị được gắn vào một cáp có nhiều dây bành cho các muc đích kiểm tra, thiết bị náy cung cấp một điểm nối kết bên ngoài với mỗi dây. Một LED nhỏ có thể gán vào mỗi dây, nó bật sáng khi có một tín hiệu.


Published:

PAGE TOP ↑