*

breakpoint

1. This is the place where an error occurs or where a process can suddenly stop.

2. Debugging tools allow insertion of breakpoints in a program to stop and inspect at that point.

điểm ngắt
1. Đây là nơi mà một lỗi xảy ra hoặc một tiến trình có thể ngương trình để dừng lại và kiểm tra tại điểm đó.

2. Các công cụ gõ rối cho phép chèn các điểm ngắt vào một chương trình để dừng lại và kiểm tra tại điểm đó.


Published:

PAGE TOP ↑