*

bridgeware

Hardware or software that converts data or translates programs from one format into another.

bridgeware
Phần cứng hay phần mềm chuyển đổi dữ liệu hay biên dịch các chương trình từ dạng náy sang dạng khác.


Published:

PAGE TOP ↑