*

briefcase

A handy desktop folder in which users can keep files such as text files, images, and DTP or Web documents for quick and easy access.

briefcase
Một folder tiện lợi trên nền màn hình, trong đó người dùng có thể lưu trữ các file chẳng hạn như các file text, ảnh, và các tài liệu DTP hay Web để truy cập nhanh chóng và dễ dàng.


Published:

PAGE TOP ↑