*

broadcast message

In a computer network, a message to all system users that appears when you log onto the system. For example, broadcast messages are used to inform users when the system will be shut down for maintenance.

thông báo rộng
Trong mạng máy tính, đây là loại thông báo gởi cho tất cả mọi người sử dụng trong hệ thống và xuất hiện khi bạn nối máy vào hệ thống. Ví dụ, các thông báo rộng được sử dụng để báo cho mọi thành viên biết khi hệ thống đóng cửa để bảo dưỡng.


Published:

PAGE TOP ↑