*

brush style

In typography, a typeface design that simulates script drawn with a brush or broad-pointer pen.

kiểu bút lông, kiểu cọ vẽ
Trong ấn loát, đây là cách trình bày dạng chữ mô phỏng theo lối vẽ tay bằng bút lông hoặc bút nét to.


Published:

PAGE TOP ↑