*

brute force

In computer programming, a technique for solving a difficult problem by repeating a simple procedure many times. Computer spell-checkers employ a brute-force technique. They do not really “check spelling;” they merely compare all the words in your document to a built-in dictionary of correctly spelled works.

brute force
Trong lập trình máy tình, đây là phương pháp nhằm giải quyết một bài toán khó bằng cách lặp đi lặp lại một thủ tục đơn giản nhiều lần. Máy tính tiến hành kiểm tra lỗi chính tả bằng phương pháp brute force (bắt ép thô bạo) này. Chúng không “kiểm tra hính tả” thực sự, và chỉ so sánh tất cả các từ trong tài liệu của bạn với các từ của một từ điển chính tả cài sẵn.


Published:

PAGE TOP ↑