*

BSD socket

A communications interface in UNIX first introduced in BSD UNIX. See UNIX socket.

BSD socket
Một giao diện truyền thông trong UNIX được giới thiệu đầu tiên trong BSD UNIX. Xem UNIX socket.


Published:

PAGE TOP ↑