*

BSD UNIX(Berkeley Software Distribution UNIX)

A version of UNIX developed by the Computer Systems Research Group of the University of California at Berkeley from 1979 to 1993. BSD enhancements, known as the “Berkeley Extensions,” include networking, virtual memory, task switching and large file names (up to 255 chars). BSD’s UNIX was distributed free, with a charge only for the media.

BSD UNIX(Berkeley Software Distribution UNIX)
Một phiên bản của UNIX được phát triển bởi nhóm nghiên cứu hệ thống máy tính của trường đại học California tại Berkeley từ năm 1979 đến năm 1993. Các cải tiến BSD, được xem như “Berkeley Extensions”, gồm có việc nối mạng, bộ nhớ ảo, tính năng chuyển đổi tác vụ và các tên file lớn (lên đến 255 ký tự). UNIX của BSD được phân phối miễn phí. Chỉ trả chi phí cho phương tiện.


Published:

PAGE TOP ↑