*

BTAM(Basic Telecommunications Access Method)

IBM communications software used in bisynch, non-SNA mainframe networks. Application programs must interface directly with the BTAM access method.

BTAM(Basic Telecommunications Access Method)
Phần mềm truyền thông IBM được sử dụng trong các mạng máy chủ không phải SNA, các mạng bisync. Các chương trình ứng dụng phải giao diện trực tiếp với phương pháp truy cập BTAM.


Published:

PAGE TOP ↑