*

BTLZ(British Telecom Lempel Ziv)

A data compression algorithm based on the Lempel-Ziv method that can achieve up to 4x the throughput of 2400 and 9600 bps modems.

BTLZ(British Telecom Lempel Ziv)
Một thuật toán nén dữ liệu dựa vào phương pháp Lempel-Ziv có thể đạt đến năng suất gấp bốn lần các modem 2400 và 9600 bps.


Published:

PAGE TOP ↑