*

BTO(Built To Order)

Refers to a product that is customized for a particular customer.

BTO(Built To Order)
Ám chỉ một một sản phẩm được tùy ý sử dụng cho một khách hàng cụ thể.


Published:

PAGE TOP ↑