*

Btrieve

A file manager from Novell that accompanies its NetWare operating systems . It allows for the creation of indexed files, using the b-tree organization method. Btrieve functions can be called from within many common programming languages. See Xtrieve.

Btrieve
Một bộ quản lý file từ Novell đi kèm với các hệ điệu hành NetWare của nó. Nó cho phép tạo các file được tạo chỉ mục bằng cách sử dụng phương pháp sắp xếp kiểu hình cây b. Các hàm Btrieve có thể được gọi từ trong nhiêu ngôn ngữ lập trình thông thường. Xem Xtrieve.


Published:

PAGE TOP ↑