*

bubble chart

A chart that uses bubble-like symbols often used to depict data flow diagrams.

bubble chart
Một biểu đồ vốn sử dụng các ký hiệu giống như hình bọt thường được dùng để trình bày các lưu đồ dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑