*

bubble memory

A solid state semiconductor and magnetic storage device suited for rugged applications. It is about as fast as a slow hard disk and holds its content without power. Bubble memory is conceptually a stationary disk with spinning bits. Only a couple of square inches in size, it contains a thin film magnetic recording layer. Globular-shaped bubbles (bits) are electromagnetically generated in circular strings inside this layer. In order to read or write the bubbles, they are rotated past the equivalent of a read/write head.

bubble memory
Một chất bán dẫn ở trạng thái rắn và thiết bị lưu trữ từ tính thích hợp cho các trình ứng dụng đơn giản. Nó nhanh bằng một đĩa cứng chạy chậm và chứa nội dung mà không sử dụng nguồn điện. Bộ nhớ bọt về mặt khái niệm là một đĩa tĩnh với các bit xoay. Với kích cỡ là một cặp inch vuông, nó chứa một lớp ghi từ tính phim mỏng. Các bọt hình cầu (bit) được tạo bằng điện từ trong các chuỗi hình tròn bên trong lớp này. Để đọc hay ghi các bọt, chúng được xoay qua phần tương đương của một đầu đọc/ghi.


Published:

PAGE TOP ↑