*

bubble sort

A multiple-pass sorting technique that starts by sequencing the first two items, then the second with the third, then the third with the fourth and so on until the end of the set has been reached. The process is repeated until all items are in the correct sequence.

BTAM(Basic Telecommunications Access Method)
Một phương pháp phân loại nhiều giai đoạn dắt đầu bằng cách xếp trình tự hai hạng mục thứ nhất, sau đó hạng mục thứ hai với hạng mục thứ ba rồi hạng mục thứ ba với hạng mục thứ tư, … đến khi kết thúc tập hơp hạng mục. Tiến trình lặp lại đến khi tất cả hạng mục nằm theo đúng trình tự.


Published:

PAGE TOP ↑