*

bucket

Another term for a variable. It’s just a place to store something.

bucket
Một thuật ngữ khác cho một biến. Đó là một nơi để lưu trữ một thành phần nào đó.


Published:

PAGE TOP ↑