*

buddy lists

Such lists are a function within direct messaging systems such as AOL Instant Messenger. The user compiles a list of friends and can arrange to be notified when one of the users on that list is logged on to the system.

buddy lists
Các danh sách như vậy là một chức năng trong các hệ thống truyền thông báo trực tiếp chẳng hạn như AOL Instant Messenger. Người dùng biên soạn một danh sách bạn bè và có thể sắp xếp để được thông báo khi một trong những người dùng trên danh sách đó được nối kết với hệ thống.


Published:

PAGE TOP ↑