*

BUF(BUFfer gate)

A logic gate that generates the same output as the input. It is used as a realy to increase power, to add some delay to increase power, to add some delay in the circuit and to isolate signals.

BUF(BUFfer gate)
Một cổng logic để làm cho đầu ra giống hệt như đầu vào. Nó được dùng làm một rờ le để nó tăng điện, để thêm sự trễ trong mạch và để cô lập tín hiệu.


Published:

PAGE TOP ↑