*

buffer flush

The transfer of data from memory to disk. Whenever you command your application to save the document you’re working on, the program is actually flushing its buffer (writing the contents of one or more reserved areas of memory to the hard disk).

buffer flush
Truyền dữ liệu từ bộ nhớ sang đĩa. Bất cứ khi nào bạn ra lệnh trình ứng dụng lưu tài liệu mà bạn đang làm viêc, chương trình thực sự đẩy bộ đệm của nó (ghi nội dung của một hoặc nhiều vùng bộ nhớ dành riêng sang đĩa cứng).


Published:

PAGE TOP ↑