*

buffer pool

An area of memory reserved for buffers.

BTAM(Basic Telecommunications Access Method)
Một vùng bộ nhớ dành riêng cho các bộ đệm.


Published:

PAGE TOP ↑