*

buffer

A reserved segment of memory used to hold data while it is being processed. In a program, buffers are created to hold some amount of data from each of the files that will be read or written. A buffer may also be a small hardware memory bank used for special purpose.

BTAM(Basic Telecommunications Access Method)
Một đoạn bộ nhớ dành riêng dùng để chứa dữ liệu trong khi nó đang được xử lý. Trong một chương trình, các bộ đệm được tạo để chứa một lượng dữ liệu từ mỗi trong các file vốn sẽ được đọc hay được ghi. Một bộ đệm cũng có thể là một ngân hàng bộ nhớ phần cứng nhỏ dùng cho các mục đích đặc biệt.


Published:

PAGE TOP ↑