*

bug

A persitent error in software or hardware. If the bug is in software, it can be corrected by changing the program. If the bug is in hardware, new circuits have to be designed. See software bug. Contrast with glitch.

bug
Một lỗi cố định trong phần cứng hay mềm. Nếu lỗi này nằm trong phần mềm, nó có thể được chỉnh sửa bằng cách thay đổi chương trình. Nếu lỗi nằm trong phần cứng, các mạch mới phải được thiết kế. Xem software bug. Trái với glitch.


Published:

PAGE TOP ↑