*

built-in function

In a spreadsheet program, a ready-to-use formula that performs mathematical, statistical, trigonometric, financial, and other calculations. A built-in function is prefaced by a special symbol (usually @ or =) and followed by a keyword, such as AVG or SUM, that describes the formula’s purpose. Most built-in functions require one or more arguments. In Lotus 1-2-3, for example, the @ROUND function requires you to provide the number to be rounded (or a cell refer-ence) and the number of decimal places to which the number should be rounded. The following built-in function rounds the value in cell C5 to two decimal places @ROUND (C5,(2). Synonymous with @function. See argument, argument separator, function, and keyword.

hàm cài sẵn, chức năng lập sẵn
Trong chương trình bảng tính, đây là công thức lập sẵn có thể dùng ngay, nhằm thực hiện các phép tính số học,thống kê, lượng giác, tài chính, và các phép tính toán khác. Hàm cài sẵn được mở đầu bằng một ký hiệu đặc biệt (thường là @hoặc =), tiếp theo là một từ khóa, (như AVG hoặc SUM) dùng để diễn giải mục đích của công thức. Hầu hết các hàm cài sẵn đều yêu cầu phải có một hoặc nhiều đối số nằm trong dấu phẩy. Ví dụ, trong Lotus 1-2-3, hàm @ROUND đòi hỏi bạn phải cung cấp một con số để được làm tròn theo đó. Hàm sẽ làm tròn số trong ô C5 đến hai cấp số lẻ thập phân là @ROUND(C5,(2). Đồng nghĩa với @function. Xem argument, argument separator, function, và keyword.


Published:

PAGE TOP ↑