*

built-in pointing device

In notebook computers, a trackball that is built into the computer’s case in a fixed position. See clip-on pointing device, freestanding pointing device, mouse, snap-on pointing device, and trackball.

thiết bị trỏ lắp sẵn
Trong các máy tính notebook, đây là quả cầu đánh dấu học cọc đi động được gắn trên hộp máy tại một vị trí cố định. Xem clip-on pointing device, freestanding pointing device, mouse, snap-on pointing device, và trackball.


Published:

PAGE TOP ↑