*

bulk storage

Storage that is not used for high-speed execution. May refer to auxiliary memory, tape or disk.

bulk storage
Bộ nhớ không được dùng cho sự thực thi với tốc độ cao. Có thể ám chỉ bộ nhớ phụ, băng hay đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑