*

bulleted list chart

In presentation graphics, a text chart used to communicate a series of ideas or to enumerate items of equal weight. See presentation graphics.

biểu đồ danh sách kiểu bullet
Trong dồ họa giới thiệu, đây là một lưu đồ dạng vãn bản dùng để liệt kê một loạt các khái niệm hoặc khoản muc có cùng mức độ quan trọng như nhau. Xem presentation graphics.


Published:

PAGE TOP ↑