*

bump mapping

In computer graphics, a technique for simulating rough textures by creating irregularities in shading.

bump mapping
Trong đồ họa máy tính, một kỹ thuật để mô phỏng các mau kết cấu thô bằng cách tạo các cho không phẳng trong nét tô màu.


Published:

PAGE TOP ↑