*

burn in

To test a new electronic system by running it for some lenght of time. Weak components often fail within the first few hours of use.

burn in
Để kiểm tra một hệ thống điện tử mới bằng cách chạy nó trong một khoảng thời gian nào đó. Các thiết bị yếu thường gặp sử cố trong vài giờ sử dụng đầu tiên.


Published:

PAGE TOP ↑