*

burst mode

A high-speed transmission mode in a communications or computer channel. Under certain conditions, the system sends a burst of data at higher speed. For example, a multiplexor channel may suspend transmitting several streams of data and send one stream at full bandwidth.

burst mode
Một chế độ truyền tốc độ cao trong một kênh truyền thông hay kênh máy tính. Dưới các điều kiện nhất định, hệ thống gởi một chớp tín hiệu dữ liệu với tốc độ cao hơn. Ví dụ, một kênh ghép bội có thể làm treo quá trình truyền nhiều dòng dữ liệu và gởi một dòng dữ liệu với đầy đủ dải băng tần.


Published:

PAGE TOP ↑