*

burster

A mechanical device that separates continuous paper forms into cut sheets. A burster can be attached to the end of a collator, which separates multipart forms into single parts.

burster
Một thiết bị cơ học tách các tờ giấy được cắt. Một máy cắt có thể được gắn vào cuối một máy so, máy này tách các mẫu có nhiều phần thành các phần đơn.


Published:

PAGE TOP ↑